BCC

構文
String = MailItem.BCC
引数
MailItem
MailItem オブジェクト
戻り値