HTMLBody

構文
String = MailItem/HTMLBody
引数
MailItem
MailItem オブジェクト
戻り値
アイテムのHTML形式の本文を表す文字列型(String)